Opinie naszych Klientów:

"W rezultacie jesteśmy w stanie bezzwłocznie udzielać odpowiedzi na zapytania klientów."


Integracja harmonogramowania z systemami ERP

Nowoczesne oprogramowanie ERP samo w sobie jest kluczowym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednak uzupełnienie go systemem Preactor może poszerzyć jego możliwości, bez zakłócania istniejących funkcji.

Systemy ERP zazwyczaj nie przechowują danych na tyle szczegółowych, aby wystarczyły do utworzenia modelu zarządzania procesami produkcyjnymi. Zawierają raczej długoterminowy plan, który nie umożliwia zarządzania codzienną produkcją. Mogłoby się wydawać, że funkcje systemu Preactor nakładają się na funkcje systemu ERP, lecz w rzeczywistości je uzupełniają.

System ERP umożliwia sporządzanie kosztorysu, kontrolę zapasów i transakcji dla kluczowych procesów biznesowych. System Preactor zapewnia analizę do poziomu produkcji, umożliwiając zarządzanie pojedynczymi zleceniami lub zasobami w czasie rzeczywistym. Generuje realistyczne harmonogramy produkcji, które uwzględniają wszystkie możliwe i istniejące ograniczenia zdolności produkcyjnych. Może zwiększyć wielkość produkcji, zmniejszyć ilość produkcji w toku oraz zredukować zapasy surowców. Jest „kryształową kulą” planisty, stosowaną na poziomie produkcji.

PROSTA INTEGRACJA

Część rozwiązań APS oferuje funkcje pokrywające się z funkcjami systemu ERP, szczególnie w zakresie struktur materiałowych, generowania zleceń oraz kontroli poziomu zapasów. Taka sytuacja może doprowadzić do problemów z synchronizacją danych. System Preactor prezentuje inne podejście. Dodaje funkcje, rozszerza możliwości systemem ERP, lecz nie nakłada się na jego funkcje, co umożliwia uniknięcie problemów tego typu.

System Preactor zaprojektowano z myślą o integracji z systemem ERP. Dane można swobodnie przekazywać pomiędzy nimi bez negatywnego wpływu na ich wydajność. Systemy harmonogramowania wymagają obecności danych w pamięci, aby przyspieszyć harmonogramowanie, natomiast systemy ERP pracują raczej w oparciu o transakcje. Na wydajność systemu harmonogramowania nie może mieć wpływu uruchomienie generowania raportów w systemie ERP. Niezbędne jest użycie oddzielnych programów.

System Preactor można integrować z systemem ERP na wiele sposobów. Może to być prosty transfer zestawu plików (zleceń z marszrutami i powiadomieniami przekazywanymi do systemu APS, czasami rozpoczęcia i zakończenia dla każdej operacji oraz zwracanymi zasobami użytymi w harmonogramie), ale także uzyskana za pomocą sterowanych zdarzeniami komunikatów integracja wykorzystująca pliki XML zgodne z najnowszymi standardami, takimi jak ISA95

OGRANICZENIA MATERIAŁOWE

Jeśli zlecenie (np. produkcyjne lub zakupu) wykorzystuje materiały używane przez inne zlecenie, materiały takie określa się jako zależne. Systemy ERP zwykle generują zlecenia dla każdej pozycji struktury materiałowej. Aby upewnić się, że zależność ta zostanie wzięta pod uwagę przy generowaniu planu lub harmonogramu, należy je w pewien sposób połączyć. Najprostszym sposobem jest ustawienie dla zlecenia zależnego daty rozpoczęcia takiej samej, jak termin realizacji zlecenia produkującego materiały. Jednak metoda ta nie funkcjonuje dobrze w sytuacji, gdy wymagane jest uwzględnienie rzeczywistych ograniczeń zdolności produkcyjnych zakładu lub gdy występują opóźnienia.

System Preactor 400 APS i bardziej zaawansowane wersje dysponują funkcją łączenia zleceń, co umożliwia automatyczne uwzględniania rzeczywistych ograniczeń i nieoczekiwanych opóźnień. Funkcja SMC (Static Material Control – Statyczna kontrola materiałowa) tworzy powiązania pomiędzy zleceniami (grupowanie materiałów). System Preactor może ich użyć, aby zapewnić, że zlecenia zużycia materiałów można połączyć z jednym lub wieloma zleceniami produkcji przy użyciu funkcji SMC tylko wtedy, gdy materiały są dostępne.

Użytkownik może zastosować reguły sterujące wyborem zleceń do połączenia ze zleceniem zużycia materiałów. Reguł tego typu można użyć na wiele sposobów. Na przykład, aby przydzielić zapasy do zleceń sprzedaży z dwóch lokalizacji, zgodnie z określonymi warunkami lub atrybutami zlecenia zużycia materiałów, należy określić zestaw reguł funkcji SMC.

ZWIĘKSZONA PRZEJRZYSTOŚĆ

Interfejs użytkownika systemu Preactor może przedstawiać stan zlecenia na wiele sposobów. W ten sposób planista dysponuje pełnym obrazem popytu, zdolności produkcyjnych, użycia zasobów i sekwencji operacji, a także informacjami o oczekiwanym czasie zakończenia każdej operacji przedstawionymi w postaci wykresu Gantta.

Planista może „przeciągać i upuszczać” operacje, zmieniać priorytety i modyfikować harmonogram w dowolny sposób dyktowany przez cele biznesowe, a następnie obserwować wpływ tych działań na wszystkie zlecenia przed zatwierdzeniem zmian i wprowadzeniem ich do systemu ERP.

OPTYMALNE HARMONOGRAMOWANIE

Jeśli system ERP używa funkcji ograniczania ładowania operacji do etapów, nie uwzględnia kolejności ich ładowania. Grupowanie podobnych operacji może być ważne, na przykład w celu skrócenia czasu przezbrojenia dla jednego lub wielu zasobów systemu.

System Preactor 400 APS standardowo dysponuje szerokim zakresem obsługujących wymagania tego typu reguł optymalizacji, które dodatkowo można dostosować do własnych potrzeb.

OBLICZENIA CTP NA ŻĄDANIE

Możliwość wprowadzania zapytań ad-hoc w celu określenia możliwego czasu wysyłki ma często kluczowe znaczenie. Funkcja ATP (Available To Promise), oparta zwykle na bieżącej dostępności zapasów, produkcji w toku lub ustalonych czasach realizacji, nie spełnia wymagań wielu firm.

Często niezbędne jest zastosowanie funkcji CTP (Capable To Promise), która uwzględnia bieżący stan produkcji i ograniczone zdolności produkcyjne zasobów. Wykorzystuje ona bardziej złożone obliczenia oparte na danych, które nie są gromadzone przez większość systemów ERP.

W zamian część tych systemów oferuje proste obliczenia oparte na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych na poziomie np. w dziennych lub tygodniowych „jednostkach” zdolności. Nie uwzględniają one wpływu planowania na zasobach, na których czas przezbrojenia może ulec zmianie, lub mogą występować dodatkowe ograniczenia dotyczących np. personelu, narzędzi itd.

Aby poprawnie wykonać te obliczenia, system ERP wymaga dostępu do systemu harmonogramowania obsługującego wiele ograniczeń, który obsługuje zapytania ad-hoc, ma dostęp do struktury materiałowej i harmonogramuje operacje dla aktualnie stosowanego harmonogramu produkcji z zastosowaniem scenariuszy „co jeśli”.

System Preactor umożliwia systemowi ERP wykonywanie obliczeń CTP w czasie rzeczywistym i na żądanie.


 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.